میونـ دعدغهـ هایـ کنکور اومدمـ تو پرانتز بگمـ : حالـ اینـ روزامـ خوب نیستـ...

به قول احسان خواجه امیری: "شاید مُردم حواسم نیست.."