دل به سختی می تپد

وقتی دَرِ چشم ها را نقاب های نه چندان خوشایند می پوشاند

و دَرِ زبان ها قفلِ قفلِ قفل می شوند...

اینجا دل،

تَپیدَن نتواند!

آنجا چه؟!...