اینجا رو بسته بودم ولی فکر کردم بهتره باز بمونه

تا مدتی نمی نویسم

به استراحت نیاز دارم...