اُردی بهشت یعنی

من

اُردو بزنم

در حصارِ آغوشِ تو...