خیلی حرف است

وفادار دست هایی باشی که

یکبار هم لمسشان نکرده ای ......