خدایـــــــــا

به عشقــــــــــ جفا نکن

آمیــــــــــــن