امتحان عربیم رو دادم...۲۰ می شم ۲۰ ۲۰ ۲۰... 

خیلی خوش حالم...