دلم گرفته خدا...

دلم می خواد از پشت ابرا بیای پایین٬ روی زمین...

گوشمو بپیچونی و بگی: بشین سر جات و اینقد غر نزن! همینه که هست!

بعد آروم در گوشم بگی: غصه نخور! همه چی درست می شه...